HR ЕкспертМнения

Благополучие на работното място: Как да проектирате, внедрите и оцените ефективна стратегия

Райна Тодорова - собственик и управител на Служба по трудова медицина Ready EHSsp

IMG IT Academy

Райна Тодорова

Райна Тодорова е собственик и управител на Служба по трудова медицина Ready EHSsp. Две от магистърските й степени са свързани с настоящия й бизнес, а именно: Трудова и организационна психология и Трудова медицина и работоспособност. Създава компанията с ясната цел: да помага на бизнеса в управлението на процесите по безопасност и здраве при работа, чрез внедряване на иновативни методи, съвременен подход и професионални решения съобразени с индивидуалните различия на всяка една компания и всяко едно работно място.


Намалете отсъствията и подобрете производителността на служителите.

Осигурете достъп за служителите (а в някои случаи и на техните семейства) до краткосрочна психологическа подкрепа за решаване на проблеми като доброволна и поверителна услуга, това помага на служителите, имащи лични притеснения, които засягат тяхното лично благополучие и/или работоспособност. Притесненията на служителите могат да бъдат свързани с брачни и семейни отношения, междуличностни отношения, емоции, стрес и бърнаут, критични и травматични инциденти, конфликт, скръб или всякакви други опасения, които засягат или биха могли да повлияят на личното благополучие и/или работата.

Част от работата ни в Ready EHSsp е да предлагаме гъвкави решения – психологическа подкрепа по телефона и/или достъп до предварително определен брой психологически индивидуални сесии.

Разберете нуждите на служителите.

Извършете оценка на риска за здравето, за да разберете специфичните нужди на вашите служители. Оценете начина на живот на вашите служители и как техният избор на начин на живот влияе върху тяхното настоящо и бъдещо благосъстояние. Анализирайте физическото, емоционалното, социалното и финансовото здраве на вашите служители и инвестирайте разумно ресурсите на вашата компания.
Създайте стратегия на вашата компания или програма за баланс между работата и личния живот – специално за нуждите на вашите служители и в съответствие с вашата бизнес стратегия.
Въведете ползи и политики за баланс между професионалния и личния живот.

Планирайте своя уникален дневен ред за предоставяне на помощ на служителите, психологическа подкрепа, финансови съвети и физическо здраве.

Насърчаването и подпомагането на благосъстоянието на служителите е в основата на нашата цел да поддържаме по-добра работа и трудов живот, защото ефективната програма за благосъстояние на работното място може да осигури взаимна полза за хората, организациите, икономиките и общностите. Чрез нашия опит ние показваме, че здравословните работни места помагат на хората да процъфтяват и да достигнат своя потенциал. Това означава създаване на среда, която активно насърчава състояние на задоволство, което е от полза както за служителите, така и за организацията.

Сега има много по-широко разбиране и приложение на холистичните подходи за здраве и благополучие на много работни места, въпреки това, също така е ясно, че има пропуск в прилагането, като много организации все още не възприемат дневния ред за здравето и благополучието в пълен ефект.

Ние, служба по трудова медицина Ready EHSsp сме идентифицира седем взаимосвързани метода за благосъстоянието на служителите, ръководени от принципа, че ефективната стратегия трябва да надхвърля поредица от самостоятелни инициативи. Няма универсален подход за проектиране на стратегия за здраве и благополучие, съдържанието му трябва да се основава на уникалните нужди и характеристики на организацията и нейната работна сила. Основните елементи включват примери за инициативи и дейности на работното място в подкрепа на здравето и благополучието на хората

1. Здраве

Физическо здраве – стимули за благополучие, здравноосигурителна защита, подкрепа на професионалното здраве, програма за подпомагане на служителите.

Физическа безопасност – безопасни работни практики, безопасно оборудване, обучение за лична безопасност.

Психично здравеуправление на стреса и обучение за разрешаване на конфликти, обучение на линейните мениджъри за трудни разговори, управление на психични заболявания, подкрепа за професионално здраве, програма за помощ на служителите.

2. Добра работа

Работна среда – ергономично проектирани работни зони, отворена и приобщаваща култура.

Добро линейно управление – ефективни политики за управление на хората, обучение за преки ръководители, управление на отсъствия по болест.

Изисквания за работа – дизайн на работата, работни роли, качество на работата, натоварване, работно време, удовлетворение от работата, баланс между работата и личния живот.

Автономия – контрол, иновации, сигнали за нередности.

Управление на промените – комуникация, участие, лидерство.

Заплащане и възнаграждение – справедливи и прозрачни практики на възнаграждение, нефинансово признаване.

3. Ценности/Принципи

Лидерстволидерство, базирано на ценности, ясна мисия и цели, стратегия за здраве и благополучие, корпоративно управление, изграждане на доверие.

Етични стандарти – достойнство на работното място, корпоративна социална отговорност, инвестиции в общността.

Включване и разнообразие – оценяване на различията, културна ангажираност, обучение за служители и мениджъри.

4. Колективно/Социално отношение

Глас на служителите – комуникация, консултация, истински диалог, участие във вземането на решения.

Положителни взаимоотношения – стил на управление, работа в екип, здрави взаимоотношения с връстници и мениджъри, достойнство и уважение.

5. Лично израстване

Развитие на кариерата – наставничество, управление на изпълнението, планове за развитие на изпълнението, използване на умения, планиране на приемственост.

Емоционални – положителни взаимоотношения, обучение за лична устойчивост, финансово благополучие.

Учене през целия живот – планове за развитие на резултатите, достъп до обучение, преглед в средата на кариерата, техническо и професионално обучение, предизвикателна работа.

Креативност – отворена и съвместна култура, иновационни работилници.

6. Добър избор на начин на живот

Физическа активност – разходки, йога.

Здравословно хранене – здравословни менюта в столовата.

7. Финансово благополучие

Политика на справедливо заплащане и обезщетения – ставки на заплащане над законоустановената национална минимална заплата, гъвкава схема за обезщетения.

Планиране на пенсиониране – поетапно пенсиониране, като три или четиридневна седмица, курсове преди пенсиониране за хора, наближаващи пенсиониране.

Финансова подкрепа на служителите – програма за подпомагане на служителите, насочване към външни източници на безплатни съвети, достъп до независими финансови съветници.

Благополучие на работното място:  Как да проектирате, внедрите и оцените ефективна стратегия

В тежки икономически времена е важно да помним, че лошите условия на безопасност и здраве при работа струват пари. Пътят към успеха за всяка една фирма е инвестицията в здравето и безопасността на служителите. Те са сред основните фактори, от които зависи организацията на работна среда с ефективна добавена стойност. Проучванията на отделни случаи показват, че доброто управление на БЗР в дадено предприятие е свързано с по-добри резултати и по-голяма рентабилност.

Инвестициите в здраве – са инвестиции в икономиката!“ Р. Тодорова

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close