HR МениджърПолезно

Как да се подобри ефективността на работата с показатели за KPI ?

IMG IT Academy

Ключови критерии за ефективност

Изпълнение на KPI показателите – какво е това? За какво е нужно? Показателите за ефективност на компанията позволяват да се осъществи планиране и контрол на изпълнението на различните нива на управлението.

Ще разкажем какви са основните показатели на KPI, ще разгледаме видовете показатели за KPI и целта на тяхното използване. Системата от показатели за KPI – ключови показатели за изпълнение (съкращението е образувано от английското наименование Key Performance Indicators) – набор от показатели на единицата (организацията), допринасящи за постигането на стратегически и тактически цели.

Системата за балансирани показатели на KPI обхваща както различните цели и процеси на дейността на организацията и нейните подразделения като цяло, така и личните цели на служителите, т.е. има за цел да осигури взаимозависимостта на целите на институцията и нейните служители. Успешното създаване на такава връзка е възможно, ако служителите разбират, че като отговарят на изискванията за ефективност и ефикасност на дейността на организацията, те могат да повлияят на собствените им доходи.

Какви могат да бъдат KPI

Анализът на показателите за KPI позволява диференцирането им по следните видове:

  • резултат – показват резултата в количествено и качествено отношение; разходите – обема на изразходваните ресурси;
  • функциониране – степента на съответствие на процеса на изпълнение на задачата с установения алгоритъм;
  • производителност – съотношението между реалния резултат на задачата и времето, прекарано за получаване;
  • ефективност – характеризира съотношението на наличния резултат към размера на изразходваните ресурси.

По този начин библиотеката от KPI показатели е обширна и дава на работодателя възможност да установи най-оптималните за успешното развитие на организацията и нейните служители.

 За какво се използват?

KPI се използват за цифрово измерване на постигането на целите и задачите на организацията. Те позволяват да се оцени степента на постигане на установените резултати, както и точността на съществуващата система за планиране. Те се използват и за наблюдение на работата, разработване на планове за развитие на организацията.

Установените показатели на KPI за мениджъра, както и показателите за KPI за персонала, дават възможност на всички служители да реализират степента си на отговорност за изпълнението на възложената работна натовареност. По този начин цялата система е конфигурирана за успешно постигане на резултата.

Примери за представители на различни специалности

Как да изчислим показателите за KPI? Няма универсална формула за изчисление, тъй като дейностите на различни организации са специфични и затова имат характерни за тях индивидуални KPI (примери за показатели са дадени по-долу). Трябва да се има предвид, че целите трябва да бъдат измерими, т.е. те могат да бъдат изразени количествено.

Мениджърите на институции, които познават спецификата на своята дейност, създават специфични за всяка организация KPI (показатели за ефективност), примери за които за различни области на дейност и различни категории служители могат да бъдат както следва.

Продажби:

приходи;

печалба от продажби;

себестойност на продулцията;

размера на оборотните активи;

стойност на запасите.

Производство:

среднодневно потребление на суровини;

производителност на труда на работниците;

ремонт на оборудване;

съхранение на готови продукти.

Счетоводител:

навременното подаване на данъчна декларация;

своевременно изпълнение на платежни операции (процент от общия брой на изпълнените платежни операции).

Юрист:

броят на спечелените дела (процент от общия брой на случаите);

сумата, събрана и спестена за предприятието.

Педагог:

броят на използваните педагогически техники за шест месеца;

броя на използваните информационни системи;

брой студенти с “добри” и “отлични” оценки.

По този начин показателите за КПИ за служители от различни специалности са специфични и се определят, като се вземат предвид характеристиките на институцията.

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Мениджър

HR Мениджър е специализиран интернет ресурс насочен към предоставяне на актуална информация в областта на мениджмънта и управлението на човешките ресурси, както и полезни съвети и насоки към младите специалисти, които търсят професионална реализация.

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button
Close
Close