HR РесурсиМотивация на персонала

Мотивация и отговорност

IMG IT Academy

Мотивацията чрез участие в делата на организацията предполага, че на служителите се дава право на глас при решаването на редица проблеми, предимно от социален характер; те участват в процеса на колективно творчество, консултиране по специални въпроси; на тях са делегирани права.

Основата на управлението на бизнеса е подготовка, разработване и внедряване на решения. Участието във вземането на решения е мощен мотиватор в работната сила. Лидерът избира насоки не само за себе си, но и за организацията като цяло, следователно той отговаря за организационното решение.

Мотивацията чрез обогатяване на труда се състои в осигуряване на хората на по-значима, важна, интересна, социално значима работа с широки перспективи за официално и професионално израстване, което дава възможност да се упражнява контрол върху ресурсите и условията на собствената им работа.

Методи за морално стимулиране. Моралните методи за стимулиране включват преди всичко признание, което може да бъде лично и публично. А кога да използвате непаричните форми на възнаграждение може да видите в „Непаричните форми на възнаграждение – кога да се използват?“

Същността на личното признание  се състои в това, че особено изявени служители се споменават в специални доклади на висшето ръководство на организацията, представят ги, те получават правото да подписват документи, в разработването на които са участвали, и са лично поздравявани от администрацията по повод празници и семейни дати.

Общественото признание е разпространението на информация за постиженията на служителя в издания с голям тираж, издадени от компанията, на специални щандове, награждаване с почетни знаци, сертификати и включването им в специални книги. Често мотивацията чрез публичното признание е придружена с награди, подаръци и т.н.

Друга форма на мотивация, която съчетава всичко по-горе, е повишение в позиция, която обединява в себе си по-висока заплата (икономически мотив), интересна смислена работа (организационен мотив), а също така отразява признаването на заслугите на личността (морален мотив).

 

Digital Agency SEOMAX
Покажи повече

HR Manager

hrmanager.bg | Портал на знанието: Човешките ресурси, HR мениджмънт

Подобни публикации

Back to top button
Close
Close