АктуалноHR Експерт

Как личните постижения помагат на стратегическите цели на организацията?

IMG IT Academy

Организациите, които се стремят да използват индивидуалния потенциал на своите служители, са в по-добра позиция да победят съперниците си в конкуренцията. Поставянето на цели или определянето и управлението на цели може да помогне на организациите да използват много ефективно индивидуалните постижения на служителите си в полза на стратегическите цели на организацията.

Икономическата ситуация и променящото се естество на самата работа придадоха ново значение и висока степен на важност на процеса на определяне на целите. Ясното поставяне на цели може да помогне на организациите и техните служители да съсредоточат дейността си върху ключови приоритети. Предизвикателството е всички служители да се запознаят с основните цели на организацията и да се гарантира, че тези цели се подкрепят от служителите, така че ежедневната им работа да бъде в служба на тези цели. Разработването на процес на поставяне на цели може да насочи човешките и другите ресурси на организацията към постигане на по-добри резултати в работата.

Индивидуален капацитет, свързан с организационните цели

Най-добрият начин за максимизиране на ефекта от индивидуалното представяне върху рентабилността на фирмата е да се обвърже това представяне със стратегическите цели на организацията. Тези връзки трябва да се развиват целенасочено и по такъв начин, че впоследствие да гарантират търговския успех на фирмата.

Компанията използва мисията си като отправна точка и след това определя своите намерения и стратегическа визия за бъдещето въз основа на тази мисия. Това е последвано от разработването на стратегия, която ще следва тази визия. След това се изготвят бизнес планове, за да се приложат на практика стратегическите виждания, а различните отдели извършват своята работа в съответствие с функциите, определени за техните области на отговорност. След като отделите са определили своите цели, задачите, които трябва да бъдат изпълнени за постигането им, се възлагат на отделните служители. А тези служители вече имат свободата и правомощията да определят собствените си цели в контекста на стратегическите цели на организацията. Обединените усилия на отделните служители и отдели са в основата на търговския успех на организацията.

Процесът на създаване на тези свързващи елементи започва от върха и слиза до нивото на отделните служители в организационната структура. След това целите и резултатите на отделните служители се отчитат в обратен организационен ред. Системата за отчитане позволява на висшето ръководство на фирмата да наблюдава и проверява изпълнението на бизнес плановете. При този модел усилията на всеки отделен член на екипа се използват и насочват към най-важните резултати за цялата организация. По този начин отделните членове на екипа разбират важността на своята работа и как тя резонира с работата на техните колеги и по-нататък с работата на организацията като цяло. Ако отделните цели се разработват изолирано, впоследствие могат да се изразходват огромни усилия за неща, които не са най-важни или най-спешни. Ето защо целите задължително трябва да се основават на цялостната стратегия на фирмата.

Съвременни насоки в процеса на поставяне на цели

Традиционното поставяне на цели включва подход, при който служителите сами определят конкретни цели и ги представят на ръководството за одобрение, като това е част от процеса на оценка на изпълнението. Такива цели често са ориентирани към дейността и описват какво служителят би искал да направи през следващата година. Традиционното поставяне на цели включва и личностно и професионално самоусъвършенстване. Като например придобиване на нови умения или посещение на конференции и практически форуми.

Основният проблем, който винаги съпътства подобен подход, е, че служителят може да разработи своите индивидуални цели, които могат да са въз основа на най-добрите и благородни, но все пак егоистични мотиви. Той може да не се замисли за въздействието, което тези цели могат да имат върху целите на колегите или на целия отдел.

Съвременният подход признава факта, че целите се поставят и постигат, за да помогнат на организацията да постигне определени резултати. По своята същност целите отразяват по-скоро цялостната стратегия на фирмата, отколкото личните стремежи на нейните служители. Ясно дефинираните цели предоставят на служителите рамка, в която те могат да работят заедно, за да създадат нещо в полза на фирмата като цяло.

При ефективната работа в екип служителите може да имат общи цели, но те също така стават част от решението за постигането на тези цели. По този начин служителите влизат в отношения на взаимозависимост помежду си и така техният успех се превръща в общ успех на колегите им, на техните ръководители и на организацията като цяло. Тази връзка може да бъде под формата на общи цели, определени за всеки служител в отдел или подразделение, но всеки служител има роля в постигането на общата цел.

Процесът на определяне на целите трябва да се свърже с други организационни системи, за да стане процесът формален и регламентиран. При интегрирането на процеса на определяне на целите в системата за управление на изпълнението, поставените цели трябва също така да държат служителите отговорни за техните работни проблеми. Трябва и да позволяват на ръководителите да наблюдават и контролират работата на екипа и да се намесват, когато е необходимо.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
Как цифровата трансформация помага за развитието на HR-сектора?
Как да управлявате знанията на служителите си?
Ако човек няма шансове, е добре да си ги създаде сам

Автоматизация на процесите

Въпреки че е постигнат значителен напредък в разбирането на значението на поставянето, проследяването и управлението на целите, един от основните постижения в тази област е разработването на компютърни системи за автоматизиране на процеса. Остарелите процеси на хартиен носител, които много затрудняваха проследяването на целите и съобщаването им в рамките на организацията, бяха заменени от компютърни системи за автоматизация, които направиха изключително лесно споделянето на информация и докладването за постигането на целите.

Използването на компютърни технологии дава възможност на организациите да извлекат редица ползи. Мениджърите на човешки ресурси и други ръководители вече могат да следят напредъка на служителите по отношение на целите. Мениджърите имат възможност да преглеждат състоянието на индивидуалните цели, целите на отделите или подразделенията по всяко време, което несъмнено опростява процеса на управление на целите и връзките между тях в рамките на организацията. В крайна сметка технологията позволява на организациите безпроблемно да споделят и проследяват информация за управлението на целите на дневна, седмична или месечна база.

Digital Agency SEOMAX
1 2Следваща страница
Покажи повече

Подобни публикации

Back to top button
Close